Do ảnh hưởng văn học Trung Quốc nên điển tích, điển cố đầy rẫy trong văn học cổ Việt Nam – nhất là thi ca. Từ Cung oán ngâm khúc, Đoạn trường tân thanh đến Bích câu kỳ ngộ, Hoa ...